Vanliga Frågor

– I Sverige har vi det som kallas fritt vårdval som innebär alla har rätt att fritt välja mellan olika vårdgivare. Man har rätt att byta vårdenhet hur ofta man vill och vårdvalet innebär också att alla patienter har möjlighet att välja var i landet man vill ha primärvård. Man kan välja vårdcentral, husläkare, mödra- och barnavårdscentral, geriatrisk vård, sjukgymnastik, psykiatrisk vård och tandvård där man själv tycker att det passar bäst. Man får dock inte resor ersatt om man väljer husläkare i andra delar av landet. Det fria vårdvalet håller nu också på att införas när det handlar om att söka specialistvård, men än så länge har landstingen olika regler för vad som gäller. Här kan du läsa mer om landstingens regler.
– Vården kan säga nej av två skäl. Dels om man söker vård som är uppenbart obehövlig. Vården kan också säga nej om det är fysiskt omöjligt att ta emot dig, det vill säga om vårdcentralen t.ex. är fullistad. Det betyder att du få välja en annan vårdcentral. Om du har svårt att hitta en vårdcentral där du kan få plats, kan du vända dig till vårdgarantikansliet i ditt landstinget. De är skyldiga att se till att du får kontakt med vården.
– Ja, om den som anmälts inte lägger för mycket prestige i vården, kan man absolut återvända. Men man får ju ha klart för sig att det prövar den förtroendefyllda relation man vill ha med sin läkare, så känner man att det inte blir bra, så är det väl fint att vi har fria vårdvalet
Om du gjort ett aktivt val av vårdenhet behåller du denna när du flyttar inom länet/orten. Om du inte gjort ett aktivt val hos en vårdenhet innan flytten blir du passivt tilldelad den vårdenhet som är närmast belägen den nya folkbokföringsadressen.
Alla invånare över 16 år kan välja vårdcentral. För barn och ungdomar under 16 år väljer vårdnadshavaren.
Är du vårdnadshavare till barn eller ungdom som är under 18 år kan du välja vårdenhet åt barnet/barnen också. Nyfödda barn tillhör automatiskt den vårdenhet som mamman/vårdnadshavaren valt. Detta är en passiv tilldelning oavsett om mamman/vårdnadshavaren gjort ett aktivt val av vårdenhet eller själv blivit passivt tilldelad densa mma. Den passiva tilldelningen gäller tills dess att föräldrarna/vårdnads havarna gör ett aktivt val för barnet/barnen. Tänk på att vid en flytt innebär en pa ssiv tilldelning, att barnet/barnen listas om till geografiskt närmast belägna vårdenhet. Ett aktivt val (som kanske är fallet för ma mman/vårdnadshavaren) innebär däremot att man står kvar på den tidigare valda vårdenheten även vid en flytt. Det kan därför vara att föredra att om man som förälder/vårdnadshavare själv gjort et t aktivt val, även göra detsamma för barnet/barnen. Vid aktivt val av vårdenhet för barnet/barnen, krävs vid delad vårdnad att båda vårdnadshavarna skrivit under valblanketten.
En patient har möjlighet att välja öppen vård, primärvård, öppen specialiserad vård och öppen högspecialiserad vård, i andra landsting. Öppen specialiserad vård avser bland annat dagkirurgi och öppen högspecialiserad vård kan vara till exempel uppföljning av vissa cancerbehandlingar. Om det finns krav på remiss för den öppna specialistvården i patientens hemlandsting eller i det landsting där patienten söker vård i måste dessa remisskrav följas.
Ibland behöver du ha en remiss för att få komma till den specialiserade öppenvården. En remiss är ett meddelande med information om att du som patient behöver en särskild bedömning, undersökning eller behandling. Remissen innehåller dessutom medicinsk information om till exempel vad du har för symtom, hur du mår och tidigare sjukdomar och skador. För att få en remiss måste du först söka vård på en vårdcentral. Om du behöver få öppen specialistvård skickar läkaren på vårdcentralen en remiss till den mottagning du vill komma till. En del landsting och regioner kräver alltid remiss för att du ska få söka specialiserad öppenvård. Andra landsting och regioner inte har sådana krav. Läs mer om kraven i de olika landstingen och regionerna här. Om du har en remiss kan det ibland gå fortare att få vård på en specialistvårdsmottagning. Hur fort du får vård beror på ditt medicinska och hur lång kö det är. Det är en läkare på mottagningen som bedömer ditt medicinska behov. Om du vill söka vård på en specialistvårdsmottagning i något annat landsting eller region än där du är folkbokförd måste du först ta reda på om ditt hemlandsting kräver att du har remiss. Det kan också vara så att landstinget där du vill söka vård kräver remiss. I sådana fall måste du ha det. Läs mer om hur det fungerar i olika landsting och regioner här.
Ditt val gäller dagen efter det att vårdcentralen registrerat ditt val.
Då blir du automatiskt tilldelad den vårdcentral som ligger närmast din folkbokföringsadress.
Nej, vårdcentralen kan inte neka ditt val.
Din journal följer inte med automatiskt. Journal får aldrig flyttas utan ditt medgivande. Prata med personalen på din nya vårdcentral om du vill att din journal ska beställas/överföras.
Du kommer att bli informerad om att den ska stänga och du kan då välja en annan vårdcentral. Om du inte har gjort något val blir du automatiskt tilldelad den vårdcentral som ligger närmast din folkbokföringsadress.
Gå in på www.e-legitimation.se och läs mer om hur du skaffar e-legitimation.